Insamling av personuppgifter

Besökaren kan frivilligt lämna sina personuppgifter till Fritrade via hemsidan. Fritrade kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Fritrade via brev, e-post, telefon eller genom att Fritrade får uppgifter från offentliga register.

 

Ändamål

Fritrade samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person/ företag har begärt. Fritrade behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns i samband med att personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

 

Säkerhet

Fritrade vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

 

Gallring

Fritrade bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål.

 

Vid invändningar eller frågor vänligen kontakta oss på info@fritrade.se